15  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

Bến Tre

Trưởng Phòng/phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trà Vinh - Bến Tre

TRƯỞNG PHÒNG/PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Bến Tre

Tuyển Nhân Viên Thu Cước Bình Đại - Ba Tri

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Nhân Viên Bảo Vệ - Vệ Sĩ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Giám Đốc Nhà Máy Thành Thành Công

Bến Tre

Chuyên Viên Cải Tiến Sản Xuất

Bến Tre

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh