60036  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng phòng kế hoạch ngành may 16

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co Phan Det May Quang Phu - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co Phan Det May Quang Phu - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co Phan Det May Quang Phu - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co Phan Det May Quang Phu - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co Phan Det May Quang Phu - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>