33  

việc làm tien cnc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân vận hành máy CNC 29

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CN vận hành máy CNC 14

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>