14050  

việc làm thu ngan nha hang

  

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Nha Hang Hoa Hong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng

NHA HANG MA NON - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng

Nha hang tam bat cuu - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

CONG TY TNHH NHA HANG DAT DO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng

Nha hang Vi Quang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng

He Thong Nha Hang Shifu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ thu ngân nhà hàng

He Thong Nha Hang Shifu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng

Cong ty TNHH MTV PP KHI DOT GAS THU DUC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Cong ty Co phan RPL Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Cong ty CP Dau tu va Phat trien dich vu - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

Cong ty CP dau tu va phat trien dich vu - Hà Nội

Nữ thu ngân nhà hàng

Kho Thi MEDIA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân Nhà Hàng

Lào - Tp Hồ Chí Minh

Thu Ngân Nhà Hàng

Đà Nẵng - 3.000.000₫ một tháng

Thu Ngân Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng Ca Tối

Hà Nội

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng Món Huế

Huế - 2.900.000-4.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>