19817  

việc làm thong dich vien tieng anh

  

Xây dựng - Thông Dịch Viên Tiếng Anh / Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CO PHAN D&D - Tp Hồ Chí Minh

NV THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng anh 23

Cong ty TNHH Young Dong - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Cong nghe - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Quảng Nam

Thông dịch viên tiếng anh

Cong ty TNHH Young Dong - Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch viên tiếng Anh-Hoa

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Thông dịch Tiếng Anh (Công ty mới)

Bình Dương - 500-600 $ một tháng

Xây dựng - Thông Dịch Tiếng Anh- Làm Việc Thanh Hoá

Cong ty TNHH XD VA TTNT HONG QUAN - Thanh Hóa

J1083 ] Thông dịch tiếng Anh, tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tếng Anh

CONG TY TNHH XAY DUNG TOAN CAU SAI GON - Điện Biên Phủ

Quan hệ đối ngoại - Thông Dịch Viên Tếng Anh

CONG TY TNHH XAY DUNG TOAN CAU SAI GON - Điện Biên Phủ

Nhân viên thị trường thông thạo tiếng Anh. 16

Cong ty TNHH TM DV Bui Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (Thông thạo tiếng anh)

Cong ty co phan Vinh Phu - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (Thông thạo tiếng anh) 06

Cong ty co phan Vinh Phu - Vinh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing/ Truyền Thông (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>