8  

việc làm thanh pho tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Tại Cao Bằng

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Trình Dược Viên Otc

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất Than Cốc

Cao Bằng

Nhân Viên Hóa Nghiệm

Cao Bằng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - National Agricultural and Rural Development Advisor

Du An VIE /036 - Thuy Loi Cao Bang Su - Cao Bằng