48339  

việc làm nhan vien van hanh may

  

Nhân viên vận hành máy

van hanh noi hoi de phuc vu qua trinh san - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

van hanh noi hoi de phuc vu qua trinh san - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy In Letter Press

CONG TY CO PHAN IN NHAN BAO BI HOANG HA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC 18

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Co So may va Cong nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân viên lập trình và vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Cong nghe che tao may va he - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong Ty Co Phan Nhua Bao Van - Việt Nam

Nhân viên vận hành máy dệt vớ 06

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai Dich vu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy bắn điện

Cong Ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lập trình và vận hành máy CNC

Cong ty TNHH thuong mai co khi va ung dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>