28777  

việc làm giam sat cong trinh

  

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH MTV XAY DUNG CONG TRINH SAI GON - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình (Biết Tiếng Anh)

CONG TY TNHH PHAT TRIEN XAY DUNG I-TECH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Cong Nghe Nhom Kinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình Nội Thất

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH PHAT TRIEN NHA ANH MINH - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH PHAT TRIEN NHA ANH MINH - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

CONG TY THIET KE XAY DUNG BAO SON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CHUYÊN VỀ ĐIỆN NƯỚC

CONG TY TNHH TM TRANG TRI NOI NGOAI THAT DONG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Aseanwindow - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Aseanwindow - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH CHAN NUOI PHUONG ANH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Thiết Kết Kết Cấu, Giám Sát Công Trình Xddd&cn

CONG TY TNHH KIEN HAN THINH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH CHAN NUOI PHUONG ANH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH xay dung do dac phat trien nha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Giám Sát Công Trình

Cong ty CP Trung Nguyen Franchising - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>