282297  

việc làm co khi cong nhan han

  

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Mot thanh vien Co khi PVC-ME1 - Phủ Lý

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan co khi Da Phuc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan co khi Da Phuc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Duc Tuan - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Duc Tuan - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi DIN - Đồng Nai

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Duc Tuan - Hà Nội

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Duc Tuan - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>