14920  

việc làm chi huy truong cong truong

  

Chỉ huy trưởng công trình - phó phòng kinh tế kỹ thuật

Cong Ty CP XD Cong Trinh Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Chỉ Huy trưởng công trình 01

Cong ty Co Phan Xay dung Ha Noi 1. Chi - Hà Nội - Đồng Nai

Truong Phong, chi huy truong cong trinh

CONG TY CP TU VAN DAU TU XAY DUNG TAY - Cao Lãnh

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Nhan Luc Viet Nam - Hà Nội - Hà Tĩnh

Xây dựng - Tuyển Gấp Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH XD TTNT Con Kien Vang - Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty CP Tap Doan Ha Do - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trường 23

Cong ty co phan tap doan An phat - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình 22

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Luong Tai - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình/ giám sát 21

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban chỉ huy công trình

Cong ty Co phan Dau tu Ha tang Intracom - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>